Hlavní stránka / Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou. Zde najdete podrobnosti.

Řídíme se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších změn, podle vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání. V souladu s § 34 odst. 4 školského zákona jsou do předškolní třídy přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Způsob zápisu dětí do miniškolky a mateřské školy stanoví ředitelka školy. Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Děti mohou být do Malvíny přijímány i v průběhu školního roku v případě, že to umožňuje kapacita.

Dítě do Malvíny přijímá ředitelka na základě žádosti rodiče. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto neplatí pro děti, které nastupují k povinné předškolní docházce.

O zařazení zdravotně postiženého dítěte do Malvíny rozhoduje ředitelka Malvíny na základě písemného vyjádření dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.

Pokud počet přihlášených dětí překročí kapacitu Malvíny, rozhodne ředitelka školy o jejich přijetí podle následujících kritérií pro přijímací řízení:

1. Děti, které v průběhu roku dosáhnou věku odpovídající roku před zahájením povinné školní docházky;
2. Děti, jejichž sourozenci již navštěvují Malvínu;
3. Děti s nástupem na plnou docházku a na celý školní rok.

Vedení školy následně vyhodnotí všechny přijaté žádosti a do 30 dnů od podání přihlášky odešle vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Na základě obdržení informace o přijetí dítěte do MŠ podepíše zákonný zástupce smlouvu a uhradí školné na první měsíc docházky.